લગ્ન કરવા માંગો છો?

Jodii માંઆપનુંસ્વાગત છે, જે દરેક ભારતીય માટેભારતમેટ્રિમોનિ (પ્રાદેશિક ડોમેનમાંબધા નામ ભાષા પ્રમાણે આવશ)ની સ્થાનિક ભાષામાંઆપવામાંઆ આવતી લગ્ન સેવા છે!,Jodii એપ પર તમનેડિપ્લોમા,12મુંકે 10મુંધોરણ અનેતેનાથી ઓછું શિક્ષણ ધરાવતા હજારો પરૂુષો અનેસ્ત્રીઓમળશ.એ ઉપરાતં ટેકનિશિયન, સેલ્સમેન/સેલ્સગર્લ, ડ્રાઈવર, કક્સ, ડિલિવરી એક્ઝિક્યટિુ વ્સ,ટેલિ-કોલર, ગાર્ડ્સ, ફેક્ટરી કામદારો, સપરવાઈઝર, ક્લાર્ક તરીકેકામ કરનારા સહિતના પરૂુષો અનેસ્ત્રીઓ મળશે.
Jodii એપ તમારી માતૃભાષામાં ઉપલબ્ધ છે. પછી ભલેનેતેહિન્દી, તમિલ અથવા તેલગુ (બગલ, મરાઠી, ગુજરાતી ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યું છે) ભાષા હોય.

તમારી પસદં ગી મજુ બના અનેક ઓપ્શન મળે વો

Jodii સાથેતમારેજીવનસાથી માટેની શોધનેઅમકુ પ્રોફાઇલ્સ સધી મર્યાદિત કરવાની જરૂર નથી.બ્રોકર્સ, મેરેજ બ્યરો અનેસબં ધીઓં જે ઓફર કરેછેતેનાથી વધુમેચ શોધવામાંJodii તમનેમદદકરશ.
 • હજારોની સખ્ંયામાં મેચ
 • સિમ્પલ અનેસર ઉપયોગ
 • 100% મોબાઈલ વરિે ફાઈ પ્રોફાઈલ્સ
 • તમારી ભાષામાં
 • રજિસ્ટર ફ્રી
 • એકદમ સરુક્ષિત એપ

હજારો વર અનેવધઓુ રાહ જુએ છે

દરેક માટે મેચમેકિંગ એપ્લિકેશન

ગુજરાતીમાં  (From Matrimony Group)

Jodii પર નોંધણી મફત છેઅનેવાપરવા માટેસરળ છે.

 •  
 •  
 •  
 •  

વધારાના લાભ સાથે ઓછી કિમતના અને પેડ પેકેજ

 • મેચ સાથેસીધો સપં ર્ક કરો

  તમારા મનપસદં મેચ થતા પાત્ર સાથેફોન અનેWhatsApp પર સીધા કનેક્ટ કરો

 • તમનેમળતા જન્માક્ષરવાળા પાત્રો જુઓ

  તમનેપસદં પાત્રની કુંડળી જુઓ

અમારી સાથેતમેસરુક્ષિ ત છો
 • Jodii પરની તમામ પ્રોફાઈલ મોબાઈલ દ્વારા વરિે ફાઈડ છ
 • તમામ વરરાજાની પ્રોફાઇલ સરકારી ID વરિે ફાઇડ છ
 • તમારી અંગત માહિતી 100% સરુક્ષિત છેઅનેકોઈ વ્યક્તિ દ્વારા કોપી અથવા શરે કરી શકાતી નથી